Holkebjergvej 79, 5250 Odense SV +45 411 444 79 mk@kampadvokatfirma.dk

Persondatapolitik

Medarbejdere i Kamp Advokatfirma har tavshedspligt. Tavshedspligten gælder uden tidsbegrænsning. Advokatfirmaet behandler alle oplysninger fortroligt efter lovgivningen og de advokatetiske regler.

1. Dataansvarlig.
Advokat Morten Kamp er dataansvarlige for alle indsamlede oplysninger til brug for sagsbehandlingen.

2. Indsamling af oplysninger.
Vi indsamler oplysninger direkte hos dig eller fra tredjemand, typisk politiet og anklagemyndigheden eller fra andre myndigheder.

3. Hvilke former for data indsamles
Firmaet indsamler og anvender kun de personoplysninger, der er nødvendige for at kunne varetage vores opgave som advokat for klienten, hvad enten denne er sket efter aftale med klienten eller efter opdrag fra retten.

Normalt vil det alene være nødvendigt at indhente almindelige kontaktoplysninger (alm. Personoplysninger) om klienten såsom navn, adresse, mail, og mobilnummer. Herudover indhentes CPR-nummer på klienten. CPR behandles som en fortrolig oplysning. Kontoret behandler som udgangspunkt ikke såkaldte følsomme oplysninger medmindre dette er indeholdt i materiale modtaget fra offentlige myndigheder i konkrete sager. Derudover vil advokatkontoret modtage oplysninger om strafbare forhold, idet kontoret behandler straffesager. Oplysningerne vil omfatte, straffesagens akter, domme mv. fra politiet eller retten. Dette være sig i papirform, digitalform eller en kombination af begge.

4. Formål med anvendelse af personoplysninger.
De indsamlede oplysninger anvendes udelukkende til juridisk behandling af den konkrete sag.

5. Sletning af personoplysninger
Persondata vil løbende blive slettet, når opbevaring af data ikke længere er nødvendig eller relevant for det formål, som oplysningerne blev indsamlet til. Etableres der ikke noget klientforhold, vil oplysningerne blive slettet inden 30 dage.
Sagsrelaterede personoplysninger opbevarer vi som udgangspunkt i op til 5 år af skatte- og regnskabsmæssige årsager.

6. Samtykke
Firmaet indhenter ikke dit samtykke til det i afsnit 4 anførte formål, idet firmaet er nødsaget til at behandle dine almindelige personoplysninger, for at kunne opfylde en aftale med dig, besvare din henvendelse eller opfylde lovkrav, fx behandling af sager modtaget efter opdrag fra retten.

I det tilfælde, at dine persondata ønskes anvendt til andre formål end de i afsnit 4 anførte, vil du blive særskilt bedt om at samtykke forinden behandlingen påbegyndes.

7. Retsgrundlag for behandling af personoplysninger.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesforordningen), artikel 6, nr. 1, litra b, hvorefter behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt. Der henvises desuden til samme forordnings artikel 6, nr. 1, litra c, hvorefter behandlingen er nødvendig for overholdelse af en retlig forpligtelse, som det påhviler den dataansvarlige. Se hertil persondatalovens § 6.

Efter sagens karakter kan hjemmelsgrundlag tillige være at finde i forordningens øvrige bestemmelser i artikel 6, nr. 1, litra a-f.

Der behandles personhenførbare oplysninger, oplysninger om strafbare forhold samt efter omstændighederne personfølsomme oplysninger, hvis dette er indeholdt i straffesagen som modtaget af politiet. Der henvises til forordningens artikel artikel 9, stk. 2, litra af og g samt artikel 10.

8. Videregivelse af persondata
Firmaet videregiver alene dine personoplysninger til eksterne parter, fx modparter, offentlige myndigheder, domstolene mv., hvis dette er nødvendigt for, at vi kan opfylde vores aftale med dig, som følge af opdrag fra retten, eller hvis dette kræves ifølge lovgivningen.

Vi bruger databehandlere (it-leverandører, elektronisk fakturering mv.) for at kunne levere en optimal ydelse til klienten. Der er indgået en databehandleraftale mellem advokatfirmaet og vores databehandlere.

Vi videregiver aldrig personoplysninger til virksomheder eller personer i tredjelande.

9. Sikkerhed

Firmaet har interne regler for håndteringen af dine persondata, der, sammen med vores sikkerhedsforanstaltninger, sikrer at dine persondata beskyttes og sikres imod tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller adgang.

10. Dine rettigheder
Du har ret til at få indsigt i, hvilke persondata, som vi har registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod, at vi behandler dem. Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et elektronisk format.

Ret til berigtigelse. Hvis du mener, at firmaet har registreret persondata om dig, og at de registrerede data ikke er korrekte, har du ret til at anmode om, at dataene korrigeres.

I særlige tilfælde, at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig inden den frist som er anført i de almindelige sletteregler.

Såfremt du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du rette skriftlig henvendelse på firmaets mailadresse, hvorefter vi vil tage stilling til din anmodning. Dine rettigheder kan være begrænsede som følge af lovgivningen, og af advokatfirmaets tavshedspligt.

11. Du kan klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Se mere herom på deres hjemmeside :  www.datatilsynet.dk

12. Kontaktoplysninger:

KAMP ADVOKATFIRMA
Holkebjergvej 79
5250 Odense SV
Telefon: 411 444 79,
CVR nr. 41473398


Cookies
Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger og udføre statistik. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: https://minecookies.org/cookiehandtering/ 

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil du risikere, at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.


EasyCookieInfo

Kontakt info

Adresse: Holkebjergvej 79, 5250 Odense SV

Telefon: 411 444 79

Email: mk@kampadvokatfirma.dk

CVR nr. 41473398