Holkebjergvej 79, 5250 Odense SV +45 411 444 79 mk@kampadvokatfirma.dk

Om Kamp Advokatfirma

Advokat Morten W. Kamp (H)

Ekspert i strafferet og færdselssager.

Morten Kamp har arbejdet med strafferet de seneste 15 år og de sidste mange år været ansat som forsvarsadvokat hos et af landets største forsvarsadvokatfirmaer. Han er kendt som en dygtig og erfaren advokat.

Han har desuden tidligere været ansat i Anklagemyndigheden bl.a. i afdelingen for organiseret og personfarlig kriminalitet og har indgående indblik i alle dele af processen i en straffesag.

Morten W. Kamp er kendt for at levere et engageret og velforberedt forsvar for sine klienter. Han kæmper for sin klienters ret og går kritisk til kvaliteten af det materiale som politiet/myndighederne fremlægger:

”Jeg sætter en ære i at kæmpe for borgeres rettigheder i straffesager. Det er grundpillen i det danske retssamfund, at man har ret til en forsvarer, der skal varetage klientens interesser 100 procent.

Forsvareren er den eneste klienten har til at hjælpe og i straffesager er borgeren oppe imod et enormt stort apparat bestående af politi og anklagemyndighed, der har betydeligt flere ressourcer end den enkelte borger.

Derfor er det vigtigt at advokaten har den fornødne indsigt og erfaring samt ikke er bange for at kæmpe klientens sag.

Morten W. Kamp har møderet for Højesteret og har således mulighed for at følge din sag hele vejen op gennem systemet.

Mere information

Morten W. Kamp er er registreret hos Advokatsamfundet og er en del af Advokatsamfundet.

Der er tegnet ansvarsforsikring hos CNA Insurance Company og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og at ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Der anvendes ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Jeg er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Kamp Advokatfirma og/eller utilfredshed med en af Kamp Advokatfirmas Advokater advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K www.advokatnaevnet.dk

EasyCookieInfo

Kontakt info

Adresse: Holkebjergvej 79, 5250 Odense SV

Telefon: 411 444 79

Email: mk@kampadvokatfirma.dk

CVR nr. 41473398